ลิ้งบริการ
  พยากรณ์อากาศ
  Oil Status
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
  สภาท้องถิ่น
  ห้องสมุดหนังสือหารือ
  คดีปกครองต้องรู้
  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558
  ศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  ฐานเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  เลือกตั้งท้องถิ่น
  สู้แล้วรอด
  กฏหมายน่าสนใจ
  รวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลที่น่าสนใจ‏
  รวมคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งที่น่าสนใจ‏
  รวมหนังสือตอบข้อหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่น่าสนใจ‏
  รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจ
  รวมหนังสือหารือการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่น่าสนใจ
  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่น่าสนใจ
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต. จ.บุรีรัมย์
  กฎหมายระเบียบสิทธิและสวัสดิการของท้องถิ่น
  รวมกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ‏
  ข่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  มติ กกต.
  ระเบียบกฏหมาย การเลือกตั้ง ส.ส.
  สถานีกฎหมายเพื่อประชาชน
  การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  หนังสือราชการ ของ สถ.
  รวมประกาศก.ท.จ.และก.อบต.จ.บุรีรัมย์ที่น่าสนใจ
  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
  ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
  เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
  Home รวมหนังสือตอบข้อหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่น่าสนใจ‏

  การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

  การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้หน่วยราชการอื่นยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  การออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

  หารือความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

  การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

  หารือเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงขออนุญาตทำไม้ยางในเขตสาธารณะ

  แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  หารือคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี

  หารือคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  การเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบ

  ขอหารือการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  หารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็ปไซต์

  หารือแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่

  การหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างทนายความ

  การอุทธรณ์การริบหลักประกันสัญญา

  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติกรณีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

  ขอทำความตกลงกรณีการผ่อนชำระหนี้ของเทศบาลตำบลปากตะโก

  ขอหารือแนวทางปฏิบัติ

  หารือการก่อสร้างในที่ธรณีสงฆ์

  หารือการจัดซื้อที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบล

  หารือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

  หารือการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  หารือเกี่ยวกับกรณีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี

  หารือเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

  หารือเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

  หารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496

  หารือญัตติอุทธรณ์มติของสภาเทศบาลกรณีการขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์

  หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกรณีนายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

  หารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547

  การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

  ตอบข้อหารือเบี้ยยังชีพ

  แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2011 เวลา 06:21 น.)

   

  ข่าวจากมติชน

  ข่าวเด่นวันนี้ - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
  ประธาน

  นายวีระชัย ประยูรเมธา

  ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

  ที่ปรึกษา

  ว่าที่ร้อยตรี วินัย เกียรติกำจร

  ปลัด อบต.โคกขมิ้น

  นายวัชรินทร์  แอมปรัชฌาย์

  ปลัด ทต. อุดมธรรม


  ที่ปรึกษาพิเศษ
  ผู้ประัสานงาน

  น.ส. ศรีนิธินาถ จิตรไชยวัฒน์
  ปลัดเทศบาลตำบล
  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่

  นาย นิติธรรม แกล้วกล้า
  นิติกร

  สถิติของเว็บ
  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterวันนี้
  mod_vvisit_counterเมื่อวาน
  mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้0
  mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว
  mod_vvisit_counterเดือนนี้0
  mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว
  mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด0

  Online (20 นาทีที่ผ่านมา):
  IPคุณคือ: 54.237.95.6
  ,
  วันนี้: เม.ย. 19, 2014