ประกาศ ป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ฯ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2554

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128  ตอน 60 ก วันที่ 28  กรกฎาคม 2554 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29  กรกฎาคม 2554  เป็นต้นไป


นิติธรรม แกล้วกล้า - [แก้ไข]
level : Guest
28/07/2011 - 22:19

 


เพิ่มในหัวข้อ : ประกาศ ป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ฯ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2554

 

captcha