จ่ายขาดเงินสะสม

สามารถจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างและติดตั้งระบบเสียงไร้สายได้หรือไม่  เข้าใจว่าเป็นการบริการประชาชนและสังคม  (ข้อ 89(1))


999 - [แก้ไข]
level : Guest
07/11/2012 - 16:52

 
No. 1 [477.477.184]

การจ่ายขาดเงินสะสมมีอยู่ว่า ๑.เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำถ้าไม่ทำจะเสียหาย ๒.เป็นเรื่องพัฒนารายได้ของท้องถิ่น ๓.มีโครงการอยู่ในแผนพัฒนา หรือแผนอัตรากำลัง ซึ่งไม่ใช่โครงการปรับปรุงแผนระหว่างปี  ๔.เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้มีอำนาจสั่ง เช่นผู้ว่าราชการสั่งยกเว้นระเบียบให้จ่ายเงินสะสมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แต่ทุกข้อนั้นต้องมีเงินสะสมด้วยซึ่งไม่ใช่เงินทุนสำรองจ่ายที่กันไว้ร้อยละ ๒๕ และเงินฝากอื่น ๆ  เช่น เงิน ทุน กสท, ในที่ถามเข้าลักษณะข้อ ๑. ถ้าจำเป็นก็ดำเนินการได้


นายวัชรินทร์ อุนาริเน - [แก้ไข]
level : Guest
07/11/2012 - 19:16

 


เพิ่มในหัวข้อ : จ่ายขาดเงินสะสม

 

captcha