คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

เจ้าหน้าที่่ที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าตอบแทนในกรณีที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้หรือไม่ ระเบียบฯ ข้อใด


ปลัดนิพนธ์ - [แก้ไข]
level : Guest
23/03/2012 - 12:26

 
No. 1 [325.325.129]

Attach File (.pdf)


กรณีข้าราชการที่ได้รับแต่่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่จะมีสิทธิได้่รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเบิกจ่ายจะต้องถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.4 / ว 3652 เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2553  รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ


นายนิติธรรม แกล้วกล้า - [แก้ไข]
level : Guest
23/03/2012 - 13:12

 


เพิ่มในหัวข้อ : คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

 

captcha