เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายที่เปลี่ยนแบบใหม่ทั้งหมดไม่เหลือเค้าเดิมเลยสามารถให้สภาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงได้เลยหรือไม่หรือต้องตั้งจ่ายรายการใหม่


กุ้ง ทต.ตาจง - [แก้ไข]
level : Guest
21/02/2012 - 15:51

 
No. 1 [293.293.121]

กรณีตามคำถามผมเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องมีการแก้ไขบางส่วน     มิใช่แก้ไขทั้งหมดหากเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่เหลือซากจะต้องโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามข้อ ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  ตัวอย่างเช่น หากเขาจะยกเลิกกฎหมายที่มันล้าสมัยเขาก็จะยกเลิกกฎหมายเก่าทั้งหมดแล้วไปตั้งชื่อใหม่เป็นพระราชบัญญัติที่ออกใหม่ครับ ดูระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึงครับ


นายนิติธรรม แกล้วกล้า - [แก้ไข]
level : Guest
21/02/2012 - 17:41

 


เพิ่มในหัวข้อ : เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย

 

captcha