คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 

กรณีข้าราชการที่ได้รับแต่่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่จะมีสิทธิได้่รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเบิกจ่ายจะต้องถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.4 / ว 3652 เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2553  รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ


นายนิติธรรม แกล้วกล้า
level : Guest
23/03/2012 - 13:12แทรกในหัวข้อ : คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

 

captcha