การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

คำถาม
ผมเป็นพนักงานส่วนตำบล อบต.ก อยู่ใน อำเภอหนึ่ง ของ จว.น. มีคำสั่งให้ผมไปช่วยราชการที่ อบต.ข ซึ่งอยู่ในตัว อ.เมือง ของ จว.น.ตามคำสั่ง ของ อบต.ก. โดยให้ผมเริ่มไปช่วยราชการตั้งแต่ ๑ มี.ค.๕๔ - ๓๑ ส.ค.๕๔ แต่ผมยังมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติที่ อบต.ก อยู่ จึงไปรายงานตัว ณ อบต.ข ในวันที่ ๘ มี.ค.๕๔ เริ่มลงชื่อที่ อบต.ข.วันที่ ๘ มี.ค.๕๔
นายกฯ ทั้ง ๒ อบต. ตกลงเป็นการภายในว่า ให้ผมปฏิบัติงาน ณ อบต.ก. ๓ วัน จันทร์- พุธ และ ณ อบต.ข. ๒ วัน พฤหัสบดี และศุกร์ แต่ทาง อบต.ข.ให้ผมต้องมาลงชื่อ ปฏิบัติงาน ที่ อบต.ข.ทั้งไปและกลับ ทุกวัน ตั้งแต่จันทร์ - ศุกร์ โดยผมเองก็ไม่ได้มาลงชื่อ ณ อบต.ก. ต้นสังกัดเลย แต่ในทางปฏิบัติผมยังต้องทำงานที่เดิมและที่ใหม่ ทั้ง ๒ แห่ง ตามที่ตกลงกันนั้นอยู่ ส่วนในวันที่ ไปปฏิบัติงานที่ อบต.ข.ผมก็ได้ไปพักอาศัยอยู่กับบ้านพ่อ ในตัว อ.เมือง น.
ต่อมาทั้ง ๒ อบต. ได้ทำบันทึกข้อตกลง ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จว. น. ดังนี้
๑.ให้ผมทำงาน ณ อบต.ก. ๓ วัน จันทร์- พุธ และ อบต.ข.๒ วัน พฤหัสบดีและศุกร์
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกที่ อบต.ก. (ต้นสังกัด) เฉพาะวันที่ไปช่วยราชการจริง
๓. สิทธิการลา การเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้อยู่ที่ อบต.ก.
ปลัด ฯ อบต.ก. ก็สอบถามผมว่า ทำไมไม่มาลงชื่อที่ อบต.ก. ผมก็งงแล้วจะทำงัยดี
จึงอยากสอบถามเพื่อความกระจ่างว่า
๑. ผมจะเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ตั้งแต่วันไหน เบิกได้อย่างไร เท่าไร อะไรบ้าง
๒. ถ้าหากตามคำสั่งที่ให้ผมไปราชการนั้น ผมมีความจำเป็นต้องลา ผมต้องลาที่ใด แล้วในวันที่ลา ผมมีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าที่พัก(แบบเหมาจ่าย)หรือไม่
๓.วันเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุด เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้หรือไม่
๔.ในวันที่ต้องมาปฏิบัติงานที่ อบต.ก (อบต.เดิม) เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าที่พักได้หรือไม่ เมื่อยังอยู่ในคำสั่งให้ปฏิบัติราชการอยู่ (แต่ ณ อบต.เดิม ผมทำเรื่องเบิกค่าเช่าบ้านอยู่)
๕. ส่วนการคลังฯ ทักท้วงว่า หากจะเบิกให้เบิกได้เฉพาะวันที่ไปอยู่ตามบันทึกข้อตกลง คือ พฤหัสบดีและศุกร์เท่านั้น วันที่อยู่ที่ อบต.เดิม เบิกไม่ได้ ซึ่งกระผมเห็นว่า บันทึกฯ ข้อตกลง ทำขึ้นที่หลังจากที่ผมไปราชการ และไม่เคยได้แจ้งให้ผมทราบ ต่อเมื่อผมเบิกค่าเดินทางไปแล้ว ๓ เดือน(เฉพาะวันที่ไปอยู่ อบต.ข. ตามจริง )เขาจึงอ้างบันทึกข้อตกลงนี้
๕.๑ ในข้อนี้ หากผมจะอ้างว่า บันทึกข้อตกลงนั้น ทำขึ้นโดยมิชอบจะได้หรือไม่
๕.๒ หากผมต้องทำงานที่ อบต.ข.ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีภารกิจติดพัน หรือ ต้องดำเนินการต่อในวันซึ่งเป็นวันจันทร์หรือ อังคาร ซึ่ง เป็นเรื่องของการนัดหมายหรือประชาคม ที่ต้องอาศัยความพร้อมของ ประชาชนเป็นหลักแวผมจะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้หรือไม่ (ซึ่งไม่เป็นไปตามวันในบันทึกข้อตกลง)
๕.๓ กระผมจะทำงานเฉพาะที่ อบต.ข.เพียงที่เดียวได้หรือไม่ (ตามคำสั่งให้ช่วยราชการ) เพราะทำทั้ง ๒ ที่ก็รู้สึกหนักมาก
หมายเหตุ ในคำสั่งไปราชการ ระบุให้ไปราชการตั้งแต่ ๑ มี.ค.-๓๑ ส.ค.๕๔ โดยไม่ได้ระบุเรื่องการปฏิบัติงานในวันไหนบ้างไว้แต่อย่างใด


ยาใจ
level : Guest
17/06/2011 - 11:01แทรกในหัวข้อ : การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

 

captcha