การตั้ง งปม.อุดหนุน
 

กรณีตามคำถามการตั้งงบประมาณกรณีอุดหนุนครุภัณฑ์หากอยู่ในอำนาจหน้าที่ก็ต้องตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / 2072 ลงวันที่  14  มิถุนายน  2554  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2 / ว 74  ลงวันที่  8  มกราคม  2553  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 2916  ลงวันที่  27  กันยายน  2553 รายละเอียดเข้าดูได้ www.buriramlocal.com หัวข้อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายครับ โดยเข้าดูที่เรื่อง รวมหนังสือตอบข้อหารือการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนครับ


นายนิติธรรม แกล้วกล้า
level : Guest
16/02/2012 - 21:05แทรกในหัวข้อ : การตั้ง งปม.อุดหนุน

 

captcha